Feb 17, 2015 Scholarship Award in Thanh Hóa, Hà Nội