July 19+20, 2019: Scholarship Award& Distribute gifts in Long An, Kiên Giang