Dec 21, 2017 Distributing 200 gifts in Elementary School in Xy, XaXy, Huong Hoa - Quang Tri